Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 

Právní režim:

Reklamní kampaň na internetovém portálu je realizována na základě podepsané závazné objednávky, za dále uvedených podmínek. Vztahy, které jsou těmito podmínkami upraveny se řídí obchodním zákoníkem ve smyslu paragrafu 1, odst. 2.

Přijetí objednávky:

Objednávku na reklamní kampaň přijímá a zpracovává společnost Cesty krajem s.r.o., Neplachova 2297/1, České Budějovice 370 04, IČO: 28126335, DIČ: CZ28126335. Podpisem potvrzenou závaznou objednávkou vzniká oboustranný závazek k realizaci reklamy ze strany zhotovitele a její úhradou ze strany objednatele. Realizace bude provedena na základě zaplacení zálohové faktury. Realizací se rozumí provedení reklamní kampaně.

Změna, zrušení objednávky:

Jakoukoli změnu či zrušení závazné objednávky (částečně nebo úplně) lze provést písemnou formou. Bude-li kampaň zastavena z podnětu klienta po jejím zahájení, nemá klient právo na vrácení peněz.

Cena:

Cena je stanovena na základě platného cenáku a účtována v českých korunách. K výsledné ceně je připočítávána daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Slevy v rámci dlouhodobého kontraktu budou uplatňovány dle individuální dohody.

Práva a povinnosti smluvních stran:

Objednatel je povinen včas dodat podklady pro výrobu např. e-mailem na adresu zhotovitele, na elektronických nosičích na adresu zhotovitele, na server zhotovitele nebo na jiný server přístupný zhotoviteli. Fotografie dodá objednatel ve formátu JPG v co nejvyšší kvalitě, minimálně o rozměru 800 x 600px. Video dodá objednatel v libovolném formátu s co nejnižší kompresí. V rámci dodání podkladů agenturou objednatele, ručí za správnost všech dodaných pokladů a údajů objednatel. Objednatel též odpovídá za právní přípustnost obsahu a údajů spojených s jeho firmou a to stvrzuje podpisem. Objednatel bere na vědomí, že jeho prodlení s úhradou faktury je podstatným porušením smluvních ujednání a zakládá bez dalšího možnost zhotovitele od uzavřené smlouvy jednostranně odstoupit.

Cesty krajem s.r.o. si vyhrazuje právo:

Neuveřejnit informace, které by mohly poškodit jméno jiných objednatelů, společnosti Cesty krajem s.r.o. nebo které jsou v rozporu s platnými právními předpisy. Neprovést výrobu reklamy pokud podklady dodané klientem neodpovídají technické kvalitě běžně používaném a vyžadovaném pro publikaci na portálu Cestykrajem.cz. Provést v rámci výroby potřebné změny v textu (formální, nikoliv obsahového charakteru) v zájmu maximálního profesionálního zpracování.

Cesty krajem s.r.o. neodpovídá:

Za správnost dodaných údajů a podkladů. Společnost Cesty krajem s.r.o. není povinna zkoumat, zda dodanými údaji a podklady nejsou porušována práva třetích osob. Dále nedpovídá za včasné zahájení kampaně při nezaplacení zálohové faktury či nedodání údajů a podkladů.

Záruka:

Společnost Cesty krajem s.r.o. zaručuje, že reklamní kampaň bude provedena dle této smlouvy v obvyklé kvalitě. Pokud nebude kampaň zahájena z vážných technických nebo organizačních důvodů včas, Cesty krajem s.r.o. se zavazují k automatickému prodloužení kampaně o dobu, po kterou nebyla kampaň z technických nebo organizačních důvodů spuštěna.

Platební a fakturační podmínky:

Cesty krajem s.r.o. vystaví před spuštěním kampaně zálohovou fakturu v plné výši, která je splatná před zahájením realizace reklamní kampaně a předá ji objednateli osobně, poštou nebo e-mailem. Objednatel je povinen uhradit jednotlivé fakturované částky ve lhůtách jejich splatnosti  stanovených na každé z vystavených zálohových faktur. V případě prodlení objednateke s úhradou, má právo zhotovitel od uzavřené smlouvy jednostranně odstoupit a reklamní kampaň nespustit.

Řešení sporů:

Smluvní strany se zavazují řešit spory, vzniklé v souvislosti s touto smlouvou především smírnou cestou. Spory, které nebudou vyřešeny smírnou cestou, budou předkládány k rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu.

Ochrana údajů:

Smluvní strany se zavazují nešířit informace získané při vzájemné spolupráci, které by mohly poškodit druhou stranu. Tato ochrana se vztahuje i na speciální obchodní nabídky a akce, které se vymykají běžné nabídce.

Odchylné dohody:

Dohody, které se liší od těchto podmínek, je možné sjednat pouze písemnou formou po domluvě obou smluvních stran.

Neplatné ustanovení:

Pokud z jakéhokoliv důvodu některé ustanovení  těchto podmínek bude následně neplatné, platnost těchto podmínek jako celku zůstává nedotčena. Na místo neplatného ustanovení se bude postupovat dle vůle smluvních stran.

Dodatek:

Společnost Cesty krajem s.r.o. se zavazuje, že v případě mimořádné a nepředpokládané situace, vedoucí k ukončení činnosti portálu Cestykrajem.cz,  přechází vlastnictví video prezentace na klienta.

Objednávka

Stáhněte si objednávkový formulář (PDF, DOC, DOCX), vyplňte ho a zašlete na naši adresu. Přislušný obchodní zástupce Vás kontaktuje a domluví vše potřebné.